AB - vergadering

De vergadering van het algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 7 december om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Conceptagenda AB-vergadering 7 december 2015

 1. Opening/vaststelling conceptagenda
 2. Rondvraag (eventuele insprekers)
 3. Verslagen
  1. Conceptverslag AB 15 juni 2015
  2. Conceptverslag AB 15 juni 2015 besloten gedeelte (alleen bestuursleden)
  3. Besluitenlijst DB 15 april 2015 (alleen bestuursleden)
  4. Besluitenlijst DB 31 augustus 2015 (alleen bestuursleden)
  5. Concept Besluitenlijst DB 9 november 2015 (alleen bestuursleden)
 4. Mededelingen/Ingekomen stukken
  1. Brief Provincie Groningen reactie op jaarrekening Meerschap
  2. Brief SNN definitieve vaststelling subsidie Trip fase 1
  3. Brief B. Leemhuis inzake zwemwaterkwaliteit (brief en het antwoord)
 5. Openbaar maken kaders inzake plannen Hampshire (alleen bestuursleden)
 6. Prognose Jaarrekening 2015
 7. Voorstel inzake bestemmingsplanwijziging grond Groningerweg Tynaarlo
 8. Verkoop grond bij de Paalkoepel
 9. Storten slib in het Meerschapsgebied
 10. GrEsCo voortgang
 11. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid
 12. Aanpassing Wet Gemeenschappelijke Regeling
 13. Voorstel vergaderdata 2016
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Insprekers

Indien men wil inspreken op een van de agenda punten, dan kan men zich schriftelijk of telefonisch aanmelden tot 13.00 uur op vrijdag 4 december.

Stukken

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64