Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Blauwalg op het Paterswoldsemeer

Het zal u niet ontgaan zijn; de afgelopen weken dreef er behoorlijk wat blauwalg op het Paterswoldsemeer. De eerste blauwalg werd half mei aangetroffen. Het was toen nog koud en regenachtig weer. Maar ook dan kan blauwalg ontstaan. Met de omslag naar warme temperaturen, nam de hoeveelheid blauwalg aanzienlijk toe en hebben we er ook nu nog hinder van.

Blauwalgen zijn lastig te bestrijden, zeker op zo’n groot meer als het Paterswoldsemeer. Ook een oplossing op langere termijn is niet eenvoudig. Het waterschap gaat verschillende maatregelen uitvoeren om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. We doen dit volgens de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee nemen de voedingsstoffen voor blauwalgen af (nutriëntenreductie). Minder voedingsstoffen en daarmee (blauw)algen, is echter goed voor waterplanten. Ook die willen we niet teveel in het Paterswoldsemeer. Daarom is er met het opstellen van een KRW-maatregelenpakket naar een goede balans gezocht. Dat betekent dat er ook in de toekomst af en toe overlast door blauwalg zal zijn. Maar wel een stuk minder!

 

Lees meer over blauwalg op het Paterswoldsemeer op de website van het Waterschap Noorderzijlvest.

Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen in ons gebied en de komende tijd zijn we weer druk bezig. In dit nieuwsbericht brengen we u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ecologische Verbindingszone Meerweg

Op 16 juni is in opdracht van de Provincie begonnen met de bouw van een rioolgemaal tegenover Café Friescheveen. Dit gemaal wordt gebouwd omdat de nieuwe brug de huidige riolering zal kruisen. Naar verwachting zal de bouw begin september worden afgerond.

Daarnaast gaan we beginnen met het omleggen van de riolering en het verleggen van de kabels en leidingen. Naast de Meerweg liggen kabels en leidingen die, vanwege de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg, moeten worden verlegd. Dit betreft het gedeelte ter hoogte van het voormalig campingterrein, waar de toekomstige verbindingszone de Meerweg gaat kruisen. Vanaf week 27 (5 juli) zullen deze werkzaamheden plaatsvinden en begin september worden ze afgerond. 

Ondertussen wachten we op de vergunning van de waterwet, om vervolgens het werk voor de brug en de inrichting van de verbindingszone aan te besteden. Als dit gelukt is gaan we aan de slag met de bouw van de brug en het inrichten van het gebied. Waarschijnlijk wordt het werk in september aanbesteed en kunnen we in oktober beginnen met de werkzaamheden.


Hoornse Dijk Noord

De uitwerking van een aantal Kaderrichtlijn Water-maatregelen is afgerond. Het betreft het vervangen van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandpassage en de NNN-poeltjes (Natuurnetwerk Nederland). En aan de andere kant van het meer, het aanleggen van een natuurvriendelijke oever en het verbreden van de stuw nabij de Meerschapsboerderij in combinatie met de realisatie van een vispassage. De projecten zitten momenteel in de vergunningenprocedure. Het waterschap is met een aantal direct omwonenden van het te realiseren ijzerzandbassin, gemaal en poelen nog in gesprek over de inrichting en monitoring en leggen een aantal afspraken hierover vast in een monitoringsplan. Het waterschap hoopt eind september, begin oktober te kunnen starten met de uitvoeringswerkzaamheden.

Deze week zullen er werkzaamheden plaatsvinden bij de Meerweg. Naast de Meerweg liggen kabels en leidingen die, vanwege de inrichting van de ecologische verbindingszone Meerweg, moeten worden verlegd. Dit betreft het gedeelte ter hoogte van het voormalig campingterrein, waar de toekomstige slenk de Meerweg gaat kruisen.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van zand in de bermsloot, waar op een later tijdstip (in juni 2021) de kabels en leidingen naartoe worden verlegd. De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 17 en vrijdag 21 mei 2021. Deze werkzaamheden worden door Avitec Infra en Milieu B.V. in opdracht van Prolander uitgevoerd.

Bereikbaarheid

Omwonenden en doorgaand verkeer zullen vrijwel geen hinder ondervinden van deze werkzaamheden, omdat ze vanaf het voormalige campingterrein worden uitgevoerd.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64