Meer in Balans: Nieuwsoverzicht

Naast de Meerweg ligt een aardgasleiding die niet meer in gebruik is. N.V. Nederlandse Gasunie gaat deze leiding verwijderen. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats tussen 12 en 30 april 2021. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Gasunie.

Bereikbaarheid

Omwonenden zullen geen hinder of onderbrekingen van de gastoevoer ondervinden, omdat er geen gas meer wordt vervoerd door de leiding. Doorgaand verkeer zal mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. De aanliggende panden en percelen blijven bereikbaar. Omleidingen worden met borden aangegeven.

Vorig jaar heeft het waterschap Noorderzijlvest in co-creatie met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe en het meerschap Paterswoldse gewerkt aan een KRW-maatregelenpakket voor de periode 2022-2027. Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft het maatregelenpakket op 3 februari 2021 vastgesteld. De maatregelen staan in de KRW-factsheets, die vanaf 22 maart  voor een periode van zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen vanaf 22 maart 2021 tot en met 2 mei 2021 schriftelijk een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. De reacties worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve factsheets.

Wijzigingen

De factsheet van het Paterswoldsemeer wordt in de definitieve versie nog aangepast. Naar aanleiding van het proces van co-creatie in 2020 zijn er wijzigingen in de maatregelen voor het Paterswoldsemeer die nog niet in de factsheet zijn verwerkt. Dit omdat ten tijde van de besluitvorming over de ontwerpplannen voor alle 15 KRW-waterlichamen binnen het beheergebied van Noorderzijlvest de uitkomst van dit proces nog onvoldoende duidelijk was.

Het maatregelenpakket, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 februari 2021, wordt in een oplegger specifiek benoemd. Meer informatie over de stappen die zijn gezet om tot het maatregelenpakket te komen en uitleg over de maatregelen vindt u op de website van het waterschap Noorderzijlvest.

Op de webpagina Werkzaamheden Paterswoldsemeer houden we u op de hoogte van de herinrichting van de deelgebieden Meerweg, Hoornsedijk en de Polders het Oosterland en Lappenvoort. Omdat er de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen zijn gezet, vindt u in dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen per deelgebied. 

Ontwikkelingen herinrichting Hoornsedijk

In het deelgebied Hoornsedijk werkt waterschap Noorderzijlvest samen met de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het inrichten van Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

In februari 2021 heeft het waterschap Noorderzijlvest de vergunningen aangevraagd voor het vervangen van het gemaal aan de Hoornsedijk, het aanbrengen van een ijzerzandbassin en het inrichten van percelen in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is nog niet bekend wanneer de gemeente de vergunning zal verlenen. Zodra de vergunning is verleend zal deze voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode heeft men de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Werk door of namens het waterschap gebeurt aan de hand van een Projectplan Waterwet. Een Projectplan is een soort vergunning voor eigen werken en wordt getoetst aan de hand van de Waterwet. Werk dat uitgevoerd wordt door of namens derden, gebeurt aan de hand van een watervergunning. Het projectplan op grond van de waterwet is vastgesteld. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2021. Bezwaar maken kan tot en met 12 april 2021. Meer informatie vindt u in het Waterschapsblad van het waterschap Noorderzijlvest.

Ontwikkelingen inrichting Ecologische Verbindingszone Meerweg

In het deelgebied Meerweg maakt de provincie Groningen via een nieuwe watergang een verbinding tussen het Paterswoldsemeer en de Drentsche Aa. In de Meerweg komt een brug over het nieuwe water (de slenk), met daaronder een faunapassage.  

In februari 2021 heeft de gemeente Groningen de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de brug, het bouwen van een gemaal en het realiseren van een inlaatvoorziening. Om deze werkzaamheden te realiseren moeten eerst kabels, leidingen en de riolering worden verlegd. De provincie is hierover in gesprek met de beheerders van deze leidingen. Er is al contact met een aannemer over het verleggen van de riolering. Deze werkzaamheden beginnen naar verwachting in juni. 

Ontwikkelingen herinrichting polders het Oosterland en Lappenvoort

Op dit moment wordt voor de Polders het Oosterland en Lappenvoort een eco-hydrologische systeemanalyse opgesteld. Met dit onderzoek worden verschillende eigenschappen van het gebied in kaart gebracht, bijvoorbeeld hoe de bodem eruitziet. Uit dit onderzoek zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van de polders het Oosterland en Lappenvoort. De resultaten dienen als basis voor het concept inrichtingsplan. In de loop van dit jaar worden de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners betrokken bij het proces, om zo te komen tot een gedragen inrichtingsplan.

Otters

Samen met Natuurmonumenten hebben we in kaart gebracht waar de otters zich verplaatsen. Met deze kennis kunnen we door middel van afzettingen en waarschuwingen aan weggebruikers voorkomen dat er otters worden doodgereden.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64