Meer in Balans: Werkzaamheden Paterswoldsemeer

Logo MeerinBalansHet Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Een natuurlijke inrichting en schoon water dragen bij aan een aantrekkelijke (leef)omgeving voor mens en dier. Daarom werken waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, de provincie Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander, in en rond het Paterswoldsemeer aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Aan de Meerweg en Hoornsedijk doen wij dat gezamenlijk en communiceren hierover onder de vlag van ‘Meer in Balans’.

Natuurnetwerk Nederland - verbinden van natuurgebieden

De provincie Groningen is verantwoordelijk voor het verwerven en inrichten van het provinciale natuurnetwerk als onderdeel van  het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Belangrijke natuurgebieden worden door middel van ecologische verbindingszones met elkaar verbonden , zodat verschillende diersoorten als de otter, kikker, ringslang en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden kunnen verplaatsen. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuurnetwerk Nederland. Op de website van de Provincie Groningen staat meer informatie over opgave in deze ecologische verbindingszone

Kaderrichtlijn water - verbeteren waterkwaliteit

Het Paterswoldsemeer is een zogenaamd Kaderrichtlijn Waterlichaam (KRW). De KRW is een Europese richtlijn en heeft als doel dat de waterkwaliteit op een goed niveau komt. Het Paterswoldsemeer voldoet nog niet aan de KRW-doelen. In 2021 voert waterschap Noorderzijlvest vier maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren. De vervanging van gemaal Hoornsedijk in combinatie met de aanleg van een ijzerzandbassin is daar één van. Een vijfde maatregel - ‘moeraszones in het meer’ - is na bezwaar uit de omgeving komen te vervallen. Het waterschap kijkt nu samen met vertegenwoordigers van omwonenden en gebruikers van het meer naar aanvullende maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest staat meer informatie over de maatregelen die worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Overzichtskaart projectgebieden

Overzichtskaart van de projectgebieden. In het noorden Lage Wal, ten zuiden daarvan Hoornsedijk, ten zuiden daarvan Meerweg en ten zuiden daarvan Polders Oosterland en Lappenvoort

Meerweg als ecologische verbindingszone

De ecologische verbindingszone Meerweg ligt aan de oostkant van het Paterswoldsemeer en is onderdeel van een grotere ecologische verbindingszone rondom het meer. Een ecologische verbindingszone verbindt natuurgebieden met elkaar. Het gebied rondom het Paterswoldsemeer vormt een belangrijke schakel tussen de grote natuurgebieden in centraal Groningen en de kop van Drenthe. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden kunnen diersoorten zoals de otter, kikker, de ringslang en vissen zich op een veilige manier tussen de gebieden verplaatsen. Bij het Paterswoldsemeer wordt gewerkt aan een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer.

Inrichtingsplan Meerweg

Om de verbinding tussen natuurgebieden te verbeteren, gaan we het deelgebied Meerweg herinrichten. De uit te voeren werkzaamheden dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer en zorgen ervoor dat dieren zich langs de verbinding kunnen verplaatsen, zoals bijvoorbeeld otters. In het deelgebied maken we een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer. De inlaat van water uit het Noordwillemskanaal wordt hiermee beperkt. In de Meerweg wordt een brug met een faunapassage aangelegd en het gebied rond de verbinding wordt natuurvriendelijker ingericht.

Wilt u meer weten over het hoe en waarom achter de werkzaamheden in het deelgebied Meerweg? Lees dan het inrichtingsplan Meerweg.

Inrichtingsschets Meerweg Zuidzijde

Inrichtingsschets met kruidenrijk graslandruigte, water met oevervegetatie, bruggen voorzien van faunapassage met stobbenrij en faunaraster

Impressie Meerweg

Tijdlijn

september/oktober 2020

Definitief ontwerp Meerweg gereed

september/oktober 2020

september/oktober 2020

Omgeving informeren

oktober 2020

Vergunningen traject (start)

oktober 2020

aug/sep 2021

Aanbesteding

november 2021

Opdrachtverlening

november 2021

november 2021

Start uitvoering

nov/dec 2021

Informatiemoment omgeving

nov/dec 2021

december 2022

Uitvoering gereed

Het deelgebied Hoornsedijk ligt ten noorden van het deelgebied Meerweg. Voor het noordelijk deel van de Hoornsedijk worden de natuurinrichtingsmaatregelen voorbereid. Dit gebeurt in combinatie met de maatregelen die leiden tot verbetering van de waterkwaliteit. Het waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het gemaal Hoornsedijk (Noord). Dit gemaal voert water uit de achterliggende polder af naar het Paterswoldsemeer. Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt een ijzerzandbassin aangelegd aan de noordzijde van het gemaal. Met een laagje ijzerzand wordt het teveel aan voedingsstoffen (fosfaat, stikstof) uit het polderwater verwijderd. Rondom het bassin worden sloten verbreed en er worden poelen aangelegd. Op de website van het waterschap Noorderzijlvest leest u meer over de vervanging van het gemaal en de ijzerzandbassin.

Inrichtingsschets ijzerzandpassage

Schets van het ijzerzandbassin en het gemaal Hoornsedijk

Visualisatie Hoornsedijk

Tijdlijn

september 2020

Uitwerking Voorlopig Ontwerp

september 2020

8 oktober 2020

Omgevingsbijeenkomst

oktober 2020

Uitvoeren conditionerende onderzoeken

oktober 2020

november 2020

Aanvragen vergunningen, opstellen bestek

2021

Start aanbestedingstraject voor NNN/ijzerzandpassage/gemaal Hoornsedijk

2021

juni 2021

Werkvoorbereiding aannemer

juli - november 2021

Uitvoering

juli - november 2021

Polders het Oosterland en Lappenvoort onderdeel Natuurnetwerk Nederland

De Polders Het Oosterland en Lappenvoort liggen in het benedenloopgebied van de Drentsche Aa, op de grens van Groningen en Drenthe. Het gebied bestaat uit vier polders (Glimmermade, Glimmer polder, het Oosterland en Lappenvoort) die samen een oppervlakte van ongeveer 367 hectare Natuurnetwerk Nederland (NNN) beslaan. De polders zijn onderdeel van een verbinding tussen de natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier en de Drentse Onlanden, het Drentsche Aa gebied, het natuurgebied rond het Zuidlaardermeer en ‘t Roegwold. Deze gebieden worden ook wel de Laagveengordel genoemd.

Huidige gebruik van de polders het Oosterland en Lappenvoort

Het gebied heeft momenteel deels de bestemming landbouw, deels natuur. Het volledige gebied dient als noodwaterberging. Het peilbeheer is afgestemd op de agrarische functie. Voor de beoogde natuurontwikkeling zijn dit te lage grondwaterstanden. Planten die kenmerkend zijn voor een natuurlijke benedenloop komen er nauwelijks meer voor. Om van het gebied een functionerend onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland te maken, zijn inrichtingsmaatregelen nodig. Uitgangspunt voor de inrichtingsmaatregelen is het vergroten van de natuurwaarden en het versterken van de toekomstbestendigheid, herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het gebied.

Herinrichting van het gebied

 

De provincies Groningen en Drenthe gaan het gebied herinrichten. In opdracht van deze provincies laat uitvoeringsorganisatie Prolander eerst een eco-hydrologische systeemanalyse opstellen, die dient als basis voor het concept inrichtingsplan. Het streven is dat het eerste concept van dit plan eind 2021 klaar is. Uit de systeemanalyse zal naar voren komen welke mogelijkheden er zijn voor de herinrichting van het gebied. Komend jaar worden de verschillende stakeholders, grondeigenaren en bewoners betrokken bij het proces, om zo te komen tot een gedragen inrichtingsplan.

Schetsontwerp POL gereed

In juni 2022 is het schetsontwerp voor POL definitief gemaakt. We gaan in op de opgave van het gebied, wensen en (on)mogelijkheden voor de polders. Aan de hand van verschillende kaarten nemen we u mee het gebied in. Waar zijn we, wat zien we en wat valt er te zeggen over landgebruik, bodem en water? In de hoofdstukken daaropvolgend lichten we de opgave verder toe, duiden we de fysieke omstandigheden waarmee we te maken hebben, beschrijven we de randvoorwaarden en verklaren we de beoogde natuurdoelen. Nadat alle ins en outs aan bod zijn geweest, komen we bij de kern van het document. Het schetsontwerp. Uitgewerkt in meerdere schetsen en voorzien van tekst en uitleg. In het hoofdstuk ‘Hoe nu verder’ gaan we in op het vervolgproces.

Bekijk via deze link het schetsontwerp. 

Scenario's en schetssessie

In 2019 heeft bureau LAOS 4 uiteenlopende scenario’s gemaakt om de bandbreedte van het project zichtbaar te maken. In deze storymap worden de 4 scenario’s besproken met voor- en nadelen en aandachtspunten.

Op 19 april 2022 organiseerde Prolander een schetssessie met direct betrokkenen uit het gebied. Bekijk hier de presentatie en lees hier het verslag terug.

Onderzoeken POL

Voordat de herinrichting kan beginnen, wordt het gebied eerst in kaart gebracht d.m.v. enkele onderzoeken. Die zullen we hier ook publiceren.

Bodemchemisch onderzoek Polders Oosterland

Aardkundige waarden Archeologie en Cultuurhistorisch onderzoek

In het kader van het natuurinrichtingsproject POL heeft er onderzoek plaats gevonden naar AAC. De resultaten gebruiken we in ons verder planproces. Je vindt het rapport hier.

Bijlage 1: Aardkundige waardenkaart
Bijlage 2: Cultuurhistorische inventarisatiekaart
Bijlage 3: Archeologische advieskaart

 

Landschappelijke Ecologisch Systeem Analyse

Deze analyse is uitgevoerd om het functioneren van het watersysteem te beschrijven en de effecten van de vier scenario’s te beoordelen. Je vindt het rapport hier.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u graag in gesprek? Neem dan contact op met deelprojectleider Erna Alting via a.alting@prolander.nl of 06-29680967.

 

Meer in Balans

Meer in Balans is de naam van de communicatie- en participatieaanpak voor de werkzaamheden aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer; de Meerweg en Hoornsedijk. Hier combineren de provincie en het waterschap hun opgaven op het gebied van natuur en water en werken daarbij nauw samen. Onder de vlag van Meer in Balans communiceren wij hier gezamenlijk over. De naam verwijst naar het in balans brengen van verschillende functies en belangen bij de gezamenlijke projecten. We betrekken omwonenden en gebruikers van het gebied graag bij de planvorming en uitvoering van de werkzaamheden aan de Meerweg en Hoornsedijk.

Partners

Waterschap Noorderzijlvest
Meerschap Paterswolde
Provincie Groningen
Prolander

Nieuws

Nieuwsbrief Meer in Balans

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden op en rond het Paterswoldsemeer? Schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief van het project Meer in Balans, die wordt verstuurd door Prolander.

mp logo wave
informatiebord

Meerschap Paterswolde

Veenweg 46
9752 XS Haren

050 5255381
info@meerschap-paterswolde.nl

facebook-64 youtube-64 twitter-64